VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

CITRA cream Citrus 500g

CITRA cream citrus
čistiaci krém do kuchyne a kúpeľne

Vlastnosti:

Citra cream je tekutý čistiaci krém s abrazívnou zložkou. Slúži na čistenie kuchynského zariadenia, vaní, umývadiel, armatúr, keramických obkladačiek. Je vysoko účinný pri mechanickom odstránení mastnôt, pripálenín a iných nečistôt. 

Zloženie:

abrazívne látky, 5-15 % neiónové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE,  parfum, LIMONENE, CITRAL.

Návod na použitie:

Na čistený povrch naneste čistiaci krém a aktívnym trením odstráňte nečistoty. Potom čistený povrch opláchnite prúdom čistej vody. Nepoužívajte na lakované plochy a plastové povrchy.
Doporučujeme použitie v gastronomickom priemysle,  v priemysle, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v službách, v domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje d-limonen, 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Skladuje sa v suchých priestoroch, chránených pred poveternostnými vplyvmi, mrazom a priamym slnečným žiarením,  pri teplotách  5°C až  30°C, oddelene od potravín a nápojov v dobre zatvorených  obaloch.

Balenie:

500g
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.


Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies