VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

DIAVA vosk na podlahy 750ml

Diava vosk na podlahy
leštidlo na podlahy

Vlastnosti:

Diava vosk na podlahy je samoleštiaci prípravok na báze emulgačných voskov. Je to tekutá emulzia určená na ošetrovanie podlahovín z PVC, mramoru a keramických dlaždíc. Prípravok je vhodný na podlahoviny vyžadujúce vysoký lesk a čistotu. Vynikajúci prípravok na ošetrovanie náhrobných kameňov.

Zloženie:

< 5 % neiónové tenzidy,vosky, kolofónia, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE,parfum: LINALOOL.

Dávkovanie a použitie :

Na očistenú podlahu naneste flanelovou handrou tenkú vrstvu prípravku, po zaschnutí cca 15 minút preleštite suchou handrou.
Výrobok chráňte pred mrazom.
Doporučujeme použitie v kanceláriách,  v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje kolofóniu; 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +30°C.

Balenie:

750 ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies