VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

FIXINELA perfekt na sprchové kúty 500ml

FIXINELA perfekt na sprchové kúty

Vlastnosti:

Špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sprchových kútov. Odstraňuje vodný kameň a vytvára ochranný film, ktorý zaručuje:
- ľahké čistenie-netvoria sa vodné kvapky, voda odteká ako tenký film.
- rýchle sušenie-povrchy sa sušia rýchlejšie bez viditeľných škvŕň.
- trvalý účinok-účinok trvá počas niekoľkých oplachovaní.

Zloženie:

5-15% izopropanol, < 5% neiónový tenzid, < 5% polyamín, < 5% kyselina citrónová, parfum, LIMONENE, LINALOOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť10 minút /pri silnejšom znečistení dlhšie/ a nakoniec opláchnite čistou vodou.
Doporučujeme použitie v  zdravotníctve, hotelierstve,  domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/ horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy,okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie:

500ml
Spotrebujte do  24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies