VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

FIXINELA proti plesni s bieliacim účinkom 500ml

FIXINELA proti plesni s bieliacim účinkom 500ml

Vlastnosti:

FIXINELA proti plesni s bieliacim účinkom je tekutý čistiaci, bieliaci a  dezinfekčný prostriedok, obsahujúci účinnú látku chlórnan sodný 6,9g/100g výrobku.Fixinela proti plesni bieliaca je tekutý biocídny prostriedok vhodný pre likvidáciu plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď. Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

Zloženie:

účinná látka: chlórnan sodný 6,9 g/100g výrobku.

Dávkovanie a použitie:

FIXINELA proti plesni s bieliacim účinkom sa používa neriedená. Pomocou mechanického rozprašovača prípravok nanesieme na znečistenú plochu. Necháme pôsobiť 30 minút a potom môžeme opláchnuť čistou vodou. Pri veľkom výskyte plesní postup opakujeme. Pleseň pred čistením neodstraňujeme, aby sa nerozptýlili nebezpečné spóry plesní.
Pozor: Prípravok sa nesmie používať na kovy a nestálofarebné predmety /môže ich odfarbovať/. Pri zasiahnutí prípravkom ihneď opláchnite vodou.
Doporučujeme použitie v  potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Prvá pomoc:

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Balenie:

500ml
Minimálna trvanlivosť 14 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies