VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

FIXINELA desi proti plesni 500 ml

FIXINELA desi proti plesni 500 ml
Biocídny prípravok

Vlastnosti:

FIXINELA desi proti plesni je tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď. Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

Obsahuje:

chlórnan sodný (CAS 7681-52-9), hydroxid sodný, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.

Účinná látka:

aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného(CAS 7681-52-9) 47g/kg; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 0,5g/kg.

Návod na použitie:

FIXINELA desi proti plesni sa používa neriedená. Pomocou mechanického rozprašovača prípravok naneste na ošetrované miesto. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom  opláchnite čistou vodou. Pri veľkom výskyte plesní postup opakujte. Pleseň pred čistením mechanicky neodstraňujte, aby sa nerozptýlili nebezpečné spóry plesní.

Doporučujeme použitie v  potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Nebezpečenstvo:

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte pary a aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE  zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch  a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok  skladujte v suchých priestoroch, chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením  pri teplote  od +5°C do +25°C.

Objem:

500ml

Spotrebujte do 14 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného v hornej časti obalu.
Číslo šarže je uvedené v hornej časti obalu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies