VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

FIXINELA sanita 1 L

Fixinela SANITA
tekutý, čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Vlastnosti:

Fixinela SANITA je tekutý, čistiaci  a dezinfekčný prostriedok na WC misy, výlevky, sprchovacie kúty, vane a umývadlá, kuchynské zariadenia, sauny, nádrže na vodu, nádoby na odpad, bazény, dezinfekciu pitnej vody, zariadenia na chov zvierat, a pod.

Zloženie:

< 5% hydroxid sodný,  účinná látka:chlórnan sodný, obsah aktívneho chlóru 52,15g/kg.

Dávkovanie a použitie:

Fixinela sanita má dvojitý účinok: baktericídny /koncentrácia prípravku 2-3%,doba pôsobenia 30 minút/,  fungicídny  /prípravok sa neriedi, doba pôsobenia 30 minút/.  Prípravok sa nesmie používať na kovy a nestálofarebné predmety /môže ich odfarbovať/. Pri zasiahnutí prípravkom ihneď opláchnite vodou.

Likvidácia plesní:Prípravok aplikujte v neriedenom stave na postihnuté miesto. Nechajte pôsobiť 30 minút. Prípravok môžete nechať na ošetrených miestach zaschnúť alebo ich dôkladne opláchnite vodou.

Dezinfekcia pitnej vody v studniach, v samospádových vodovodoch a pod.
Na 1000 l vody sa dávkuje 9ml prípravku.Po 30 minútach je voda vydezinfikovaná a súčasne sa rozloží účinná látka prípravku.
Doporučujeme použitie v  potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Prvá pomoc:

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote  od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Balenie:

1000ml
Minimálna trvanlivosť 14 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies