VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

Krezosan fresh plus 950 ml

KREZOSAN fresh plus
tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Vlastnosti:

KREZOSAN fresh plus je tekutý  čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom. Slúži na čistenie a dezinfekciu verejných hygienických a zdravotníckych priestorov, na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov podláh, chodieb, kúpeľní, sociálnych zariadení, a pod. Krezosan fresh má baktericídny účinok po 30 minútach pôsobenia, sporocídny účinok po 60 minútach pôsobenia a virucídny účinok po 30 minútach pôsobenia.

Zloženie:

15 -30% aniónový tenzid, izopropylalkohol, parfum , účinná látka: 17500 mg/kg pentándiál.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok sa používa len riedený v pomere 1 diel prípravku a 9 dielov vody. Pripraveným roztokom umyte znečistené plochy a predmety, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite čistou vodou. Doporučujeme použitie v  potravinárskom priemysle, v gastronickom priemysle, v zdravotníctve, v školstve, v službách, v domácnostiach  a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte vdychovaniu pár. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /tel.č.02/54774166/ alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až  +30°C.

Balenie:

950ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies