VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

LUXON čistič umývačiek riadu

LUXON čistič umývačiek riadu 250ml

Vlastnosti:

odstraňuje mastnotu, vodný kameň a nepríjemný zápach. Dokonale vyčistí striekacie trysky a filter. Zanecháva príjemnú vôňu a dokonalú čistotu.

Zloženie:

< 5 % aniónový tenzid, < 5% neiónový tenzid, < 5 % kyselina citrónová, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Dávkovanie a použitie:

Z uzávera obalu prípravku odstráňte samolepiacu fóliu, biely bod pod fóliou musí zostať neporušený. Obal s prípravkom vložte uzáverom smerom nadol do príborového koša alebo zaveste na kôš na riad v prázdnej umývačke riadu. Spustite program umývania pri teplote 65°C -75°C.
Doporučujeme použitie v školstve, v zdravotníctve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.


Balenie:

250ml
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies