VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

TENY 400g

TENY
práškový čistič s dezinfekčným účinkom

Vlastnosti:

Práškový abrazívny čistiaci prostriedok slúži na čistenie kuchynského riadu, drezov, vaní, umývadiel a hygienických zariadení, na čistenie armatúr a keramických obkladačiek a na mechanické odstránenie mastnôt, pripálenín a iných nečistôt. Čistí a bieli.

Zloženie:

abrazívne zložky, 5-15% peruhličitan sodný, < 5 % aniónové tenzidy, < 5 % mydlo,  < 5% zeolity, parfum: LINALOOL,farbivo.

Upozornenie:

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.Nepoužívajte na lakované plochy a umelé hmoty.

Návod na použitie:

Čistiaci prostriedok naneste na navlhčený povrch a trením vlhkou handrou dôkladne očistite.  Doporučujeme použitie v gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v priemysle, v službách, domácnostiach, v  hotelierstve,  a pod. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára. P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až  +30°C.

Balenie:

400 g
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Registr.č.SR:bio/117/D/10/CCHLP                       

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies